Podmienky nákupu

Podmienky nákupu

V prípade, že sa Vám niektorý z ručne vyrábaných výrobkov prezentovaných na stránke www.http://www.cuddlybuddies.eu zapáčil, je možné hotový výrobok zakúpiť, prípadne sa dohodnúť  na vytvorení podobného výrobku na zákazku, presne podľa Vašich predstáv.

V ďalšom texte sú stanovené podmienky a postupy, ktoré sa uplatňujú pri nákupe výrobkov a úprava vzájomných vzťahov medzi výrobcom a záujemcom.

  1. Pojmy

„Internetová stránka“

web stránka www.cuddlybuddies.eu, ktorej hlavným obsahom je galéria ručne vyrábaných Výrobkov Výrobcu, s možnosťou zakúpenia niektorých Výrobkov, prípadne s možnosťou uzavretia dohody medzi Výrobcom a Záujemcom o výrobe Výrobku na zákazku podľa individuálnych požiadaviek Záujemcu.

„Výrobca“

fyzická osoba – Ing. Jana Malovičová, ktorá v rámci svojich voľnočasových aktivít dizajnuje a vyrába výrobky prezentované na Internetovej stránke.

„Záujemca“

návštevník Internetovej stránky, ktorý sa na stránke oboznámi s tvorbou Výrobcu a prípadne prejaví záujem o niektorý z prezentovaných Výrobkov.

„Výrobok“

predmety ručne vyrobené Výrobcom a prezentované na Internetovej stránke – ide najmä o predmety vyrábané z vlny a iných priadzí, ktoré slúžia ako príťažlivý doplnok interiéru, ozdoba, alebo ako hračka pre staršie  deti (3 roky a viac).

  1. Charakteristika výrobkov

2.1         Každý Výrobok je ručne vyrábaný Výrobcom s dôrazom na kvalitu spracovania a starostlivý výber kvalitných  materiálov použitých pri tvorbe Výrobku. Výrobky sú vyrábané najmä s umeleckým zámerom – jedným z ich hlavných cieľov je potešiť a zvýšiť estetickosť prostredia a môžu tak slúžiť najmä ako ozdobné predmety (ako doplnok interiéru a pod.).  Výrobky nie sú vhodné ako hračky pre malé deti, avšak pri niektorých Výrobkoch platí, že vzhľadom na ich spracovanie (materiál príjemný na dotyk, mäkký tvar, forma Výrobku priťahujúca pozornosť detí , t.j. podoba zvierat a pod.), môže Výrobok predstavovať vhodnú hračku pre staršie deti (vek tri roky a viac). V galérii Výrobkov prezentovaných na Internetovej stránke je pri jednotlivých Výrobkoch uvedená informácia, či je Výrobok vhodný aj ako hračka.

  1. Zadanie objednávky a platobné podmienky pre dostupné výrobky

3.1         Pri každom Výrobku zobrazenom na Internetovej stránke je uvedená informácia o jeho aktuálnej dostupnosti.  Výrobky, ktoré sú zobrazené na Internetovej stránke a označené ako dostupné sú pripravené na expedovanie na adresu Záujemcu po prijatí platby za Výrobok podľa podmienok uvedených nižšie.

3.2         Kliknutím na tlačítko „pridať do košíka“ (v galérii Výrobkov umiestnenej na Internetovej stránke je uskutočnenie takéhoto kroku umožnené pri dostupných Výrobkoch.) Záujemca vyjadrí svoj záujem o zakúpenie Výrobku. Pre úspešné zadanie záväznej objednávky je nutné, aby Záujemca navštívil sekciu  „nákupný košík“  na Internetovej stránke. V sekcii „nákupný košík“ najskôr Záujemca uskutoční voľbu spôsobu dodania výrobku,  spôsobu platby za výrobok, spôsobu jeho dodania, prípadne tiež zvolí možnosť darčekového balenia Výrobku, a uvedie kontaktné údaje potrebné pre doručenie výrobku (meno a priezvisko Záujemcu a poštovú adresu Záujemcu, na ktorú má byť zásielka s Výrobkom doručená).

3.3         Po vykonaní výberu  podľa bodu 3.2 vyššie  systém vypočíta konečnú cenu za Výrobok.  Konečnú cenu za Výrobok tvorí súčet ceny Výrobku (ktorá je uvedená pri popise Výrobku  v galérii Výrobkov na Internetovej stránke) a náklady spojené s dodaním výrobku (t.j. poštovné a balné, prípadne darčekové balenie), výška ktorých záleží od zvolenej možnosti dodania výrobku.

3.5         Objednávka sa považuje za riadne zadanú a záväznú pre obe strany, t.j. pre Výrobcu a Záujemcu, v momente, keď Záujemca potvrdí záväzné objednanie Výrobku kliknutím na tlačidlo „záväzne objednávam“ (uskutočnenie takéhoto kroku je umožnené v  sekcii „nákupný košík“ na Internetovej stránke po tom, čo bol Výrobok pridaný do nákupného košíka), čím záujemca vyjadrí svoj súhlas s konečnou cenou za Výrobok a súhlas s tým, že vzťahy medzi Výrobcom a Záujemcom vznikajúce v súvislosti s nákupom výrobku sa budú spravovať týmito Podmienkami nákupu.

3.6         O prijatí objednávky informuje Výrobca Záujemcu mailom odoslaným na emailovú adresu, ktorú uviedol záujemca pri zadávaní objednávky. Prijatím záväznej objednávky je Záujemca povinný uhradiť konečnú cenu za Výrobok, v ktorej je zahrnuté poštovné, balné, prípadne príplatok za darčekové balenie. Záujemca môže konečnú cenu  za Výrobok uhradiť dvoma  spôsobmi: (i) bankovým  prevodom, alebo (ii) na dobierku.  Informácia s údajmi potrebnými na uskutočnenie bankového prevodu (číslo bankového účtu a pod.) sa zobrazia Záujemcovi po tom, čo vykoná v sekcii „nákupný košík“ výber detailov nákupu podľa bodu 3.2 vyššie a systém vyráta a zobrazí konečnú cenu za Výrobok. V prípade, že Záujemca zvolí dobierku ako spôsob platby, do konečnej ceny za Výrobok sa zaráta aj poplatok za dobierku.

3.7         V prípade, že bola dohodnutá platba konečnej ceny za Výrobok na dobierku, objednaný výrobok Výrobca odošle na adresu Záujemcu bez zbytočného odkladu po prijatí záväznej objednávky od záujemcu. V prípade, že bola dohodnutá platba prevodom na bankový účet, objednaný Výrobok Výrobca odošle Záujemcovi na ním zadanú adresu (podľa dohodnutého spôsobu dopravy) najneskôr na druhý pracovný deň po tom, čo konečná cena za Výrobok bola pripísaná na bankový účet Výrobcu.

  1. Zadanie objednávky a platobné podmienky pre výrobky zhotovené na zákazku podľa požiadaviek záujemcu

4.1         Pri každom Výrobku zobrazenom na Internetovej stránke je uvedená informácia o jeho aktuálnej dostupnosti.  Výrobky, ktoré sú zobrazené na Internetovej stránke, ale nie sú momentálne dostupné, môže Výrobca vyrobiť na zákazku pre Záujemcu na základe ich vzájomnej dohody. V prípade záujmu o takýto Výrobok Záujemca kontaktuje Výrobcu prostredníctvom elektronického kontaktného formulára nachádzajúceho sa pri popise Výrobku na Internetovej stránke.

4.2         V kontaktnom formulári uvedie Záujemca svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa a uvedie adresu na doručenie. V tomto formulári môže Záujemca uviesť svoje požiadavky na Výrobok (farba komponentov, rozmer, atď). Výrobca následne kontaktuje Záujemcu na emailovú adresu, ktorú Záujemca uviedol v elektronickom formulári. Výrobca kontaktuje Záujemcu s  cieľom uzavretia dohody o konkrétnych požiadavkách na Výrobok zhotovovaný na zákazku; Výrobca najmä  informuje Záujemcu o možnostiach vyhovenia individuálnym požiadavkám Záujemcu na vyhotovenie Výrobku, o  predpokladanej dobe výroby Výrobku, a o cene za zhotovenie Výrobku, vrátane výšky požadovanej zálohy na cenu za zhotovenie Výrobku.

4.3         Konečná cena za Výrobok predstavuje súčet ceny za zhotovenie Výrobku (určenú Výrobcom podľa bodu  4.2 vyššie)  a nákladov spojených s dodaním Výrobku (poštovné a balné, prípadne darčekové balenie).

4.4         Po tom, čo sa Záujemca dohodne s Výrobcom na podstatných náležitostiach dohody o zhotovení Výrobku na zákazku, Výrobca odošle Záujemcovi  na emailovú adresu Záujemcu (uvedenú v kontaktnom formulári) elektronický objednávkový formulár. Objednávkový formulár obsahuje všetky podrobnosti o Výrobku, ktorý Výrobca zhotoví na zákazku pre Záujemcu, vrátane výšky ceny za zhotovenie výrobku a výšky požadovanej zálohy na cenu za zhotovenie výrobku.

4.5         Výrobca začne zhotovovať výrobok na zákazku pre Záujemcu iba vtedy, ak sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky: (i) Záujemca elektronickou formou potvrdí objednávkový formulár zaslaný Výrobcom na emailovú adresu Záujemcu, a to v súlade s pokynmi uvedenými v objednávkovom formulári; a (ii) Záujemca uhradí časť ceny za zhotovenie Výrobku – t.j. zálohu na cenu za zhotovenie Výrobku vopred prevodom na bankový účet Výrobcu.Informácie potrebné pre vykonanie bankového prevodu sú uvedené v objednávkovom formulári zaslanom Výrobcom na emailovú adresu Záujemcu. Výška zálohy na cenu za zhotovenie Výrobku predstavuje 50% ceny za zhotovenie Výrobku. Záloha na cenu za zhotovenie Výrobku je splatná do 5 dní od potvrdenia objednávkového formulára Záujemcom. V prípade, že uvedené podmienky pre zhotovenie Výrobku na zákazku nie sú splnené, Výrobca považuje objednávku Záujemcu za zrušenú a Výrobok pre Záujemcu nevyhotoví.

4.6         Po splnení podmienok zhotovenia Výrobku na zákazku uvedených v bode 4.5 vyššie  Výrobca zhotoví objednaný Výrobok pre Záujemcu v dohodnutej lehote. O zhotovení Výrobku informuje Výrobca Záujemcu emailom zaslaným na emailovú adresu Záujemcu. Spolu s informáciou o dokončení Výrobku zhotoveného na zákazku pre Záujemcu Výrobca tiež podá Záujemcovi informáciu o spôsobe úhrady zvyšnej časti konečnej ceny za Výrobok  – t.j. úhrady rozdielu medzi konečnou cenou Výrobku (podľa bodu 4.3 vyššie) a uhradenou zálohou na cenu za zhotovenie Výrobku (bod 4.5 vyššie). Záujemca môže konečnú cenu  za Výrobok uhradiť dvoma spôsobmi: (i) bankovým  prevodom, alebo (ii) na dobierku. Informáciu s údajmi potrebnými na uskutočnenie bankového prevodu (číslo bankového účtu a pod.) poskytne Výrobca záujemcovi v objednávkovom formulári. V prípade, že Záujemca zvolí dobierku ako spôsob platby, do konečnej ceny za Výrobok sa zaráta aj poplatok za dobierku.

4.7         V prípade, že bola dohodnutá platba konečnej ceny za Výrobok na dobierku, Výrobok zhotovený na zákazku Výrobca odošle na adresu Záujemcu bez zbytočného odkladu po zhotovení Výrobku. V prípade, že bola dohodnutá platba prevodom na bankový účet, Výrobok zhotovený na zákazku je odoslaný Záujemcovi na ním zadanú adresu (podľa dohodnutého spôsobu dopravy) najneskôr na druhý pracovný deň po tom, čo konečná cena za Výrobok bola pripísaná na bankový účet Výrobcu.

5            Doručenie objednaného výrobku

5.1         Pre doručenie Výrobku Záujemcovi využíva Výrobca služby Slovenskej pošty a.s.. Objednané Výrobky (po splnení platobných a ostatných podmienok stanovených v týchto Podmienkach nákupu) odosiela Výrobca Záujemcovi ako balík na poštovú adresu oznámenú Výrobcovi Záujemcom. Cena za poštovné  a balné, ktorá je súčasťou konečnej ceny za Výrobok, predstavuje, bez ohľadu na hmotnosť Výrobku:

  • 5,00 eur
  • 7,00 eur v prípade doručenia na dobierku

5.2         Záujemca a Výrobca sa môžu dohodnúť aj na inej forme dodania, najmä pokiaľ má Záujemca záujem o expresné dodanie.  Presná forma expresného dodania  záleží od dohody medzi Záujemcom a Výrobcom, vrátane výšky nákladov spojenými s takýmto dodaním, ktoré znáša Záujemca (najmä poplatok za  kuriérsku službu alebo poplatok za expresné doručenie balíka Slovenskej pošty) a konečná cena za Výrobok sa tak bude odvíjať od dohodnutého spôsobu dodania.

5.3         Pokiaľ sa Výrobca a Záujemca výslovne nedohodnú inak, Výrobca dodáva Výrobky na adresy v rámci územia Slovenskej republiky. Poplatok za využitie poštových služieb podľa bodu 5.1 vyššie sa vzťahuje na dodanie balíkov v rámci územia Slovenskej republiky.

5.4         Záujemca môže požiadať dodanie Výrobku v darčekovom balení. V prípade voľby darčekového balenia je konečná cena za výrobok navýšená o poplatok za darčekové balenie, ktorý predstavuje sumu: 5,50-Eur. O dodanie v darčekovom balení je potrebné požiadať v kontaktnom formulári, záujemca dostane novú faktúru, navýšenú o poplatok za darčekové balenie.

5.5         V prípade, že si Záujemca objedná viac výrobkov, ktoré je možno odoslať v rámci jedného balíka neprevyšujúceho váhu 5 kg, do konečnej ceny za Výrobky sa Záujemcovi ráta iba jedno poštovné. V opačnom prípade sa výška konečnej ceny za Výrobok odvíja od skutočných nákladov poštovného (t.j. poštové za viacero balíkov alebo za jeden balík vyššej  hmotnosti, podľa toho, aká cena poštovného je výhodnejšia).

5.6         Výrobca vyvinie maximálne úsilie, aby balenie Výroku v balíku odovzdanom na prepravu Záujemcovi zabezpečilo čo najvyššiu ochranu obsahu balíka. Výrobca však  nezodpovedá za škody na balíku a Výrobku vzniknuté prepravou, ani za stratu balíka obsahujúceho Záujemcom objednaný Výrobok/Výrobky pri poštovej preprave.

6            Zrušenie objednávky

6.1         Do momentu zaplatenia konečnej ceny za Výrobok môže Záujemca zrušiť svoju objednávku. Ak bola zaplatená záloha, po zrušení objednávky zo strany záujemcu sa táto záloha nevracia. Uhradená záloha slúži na pokrytie nákladov spojených s prípravou prác na individuálnej zákazke Záujemcu  – najmä nákup materiálu a pod.).

7            Záverečné ustanovenia

7.1         Výrobca poučí Záujemcu o odporúčanom postupe ošetrovania pre udržanie Výrobku v čo najlepšej kvalite čo najdlhší čas. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie Výrobku následkom nesprávneho ošetrovania alebo používania výrobku na iný účel, ako je určený.

7.2         Na vzťahy vznikajúce medzi Výrobcom a Záujemcom pri nákupe Výrobkov na Internetovej stránke v súlade s týmito Podmienkami nákupu sa vzťahujú relevantné ustanovenia  Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia o kúpnej zmluve (pri objednávkach dostupných  výrobkov) a ustanovenia o  zmluve o dielo (pre výrobky objednané na zákazku).

7.3         Tieto Podmienky nákupu vstupujú do platnosti dňa 1.11.2016. Zmenu Podmienok nákupu je možné vykonať len písomnou formou a aktuálny text Podmienok nákupu musí byť bez zbytočného odkladu riadne zverejnený na Internetovej stránke.